1

واژه نامه کلمات تخصصی

هزینه اولیه Abopiginal cost
تبلیغات یک جانبه Above-the-Line Advertising
غیبت Absenteism
هزینه های قطعی Absolute Costs
نمونه گیری برای سنجش کیفیت Acceptance sampling
موانع دستیابی Access Barriers
پاسخ گویی Accountability
تسویه Account
مدیر حسابداری Account Manager
اهداف مقداری Account Objectives
حسابداری استراتژیک Account Strategies
جوابگویی Accountability
حسابدار Accountant
حسابهای پرداختنی Accounts payable
موفقیت Achievement
آزمون پیشرفت Achievement test
تصاحب Acquisition
عمل Action
برنامه عملیاتی Action Program
تحقیق عملی Action research
انگیزاننده Activator
کانال های فعالیت Active channel
شنود فعال Active Listening
فعالیت Activity
برآورد زمان فعالیت ها Activity Duration   Estimating
هزینه واقعی Actual cost
تولید واقعی Actual Product
آمارگیر Actuary
سیستم کنترل تطبیقی Adaptive Control   System
سازمان های انطباق پذیر Adaptive organizations
فروش تطبیقی Adaptive Selling
استراتژی تطبیقی Adaptive Strategies
ارزش افزوده Added Value
هزینه های اداری Administrative expenses
قیمت گذاری اداری Administered Prices
مدیریت اداری Administration
فرهنگ مدیریتی Administrative culture
اختیار Adoption
حالت من بزرگسالی Adult ego state
تبلیغات Advertising
آژانس تبلیغاتی Advertising Agency
مجوز تبلیغاتی Advertising Allowance
بودجه تبلیغاتی Advertising Budget
هدف تبلیغاتی Advertising Goal
مفهوم تبلیغات Advertising Message
اهداف تبلیغاتی Advertising Objectives
مساله تبلیغاتی Advertising Platform
هدف تبلیغاتی Advertising Target
برگ فروش Advice note
تعلق Affiliation
خدمات پس از فروش After sales service
بازار بعد از خرید Aftermarket
ارتباط نمایندگی Agency relationship
تئوری نمایندگی Agency theory
صورت جلسه Agenda
نمایندگی Agent
توافق نامه Agreement
صنایع غذایی Agribusiness
تعاونی کشاورزی Agricultural Cooperative
ایده آیدا AHPAIDA Concept
هدف قرار دادن Aimed at
بارنامه هوایی Airway bill
تخصیص Allocation
تخصیص منابع Allocation of resources
مزایای شغلی Allowance
قائم مقام Alternate director
راهکار Alternative
بدیل های تبلیغاتی Alternative Advertising
نظر سنجی Altitude survey
ابهام Ambiguity
تحلیل Analysis
مغازه اصلی Anchor Store
سالانه Annual
بی نظمی Anomie
پیش بینی Anticipation
بی تفاوتی Apathy
متقاضی Applicant
قرار ملاقات Appointment
سهمیه بندی Apportionment
محاسبه ارزشیابی appraisal interview
ارزیاب Appraiser
کارآموز Apprentice
رویکرد Approach
مناسب Appropriate
استعداد Aptitude
سطح مورد قبول کیفیت AQL
دلال Arbitrageur
متخصص بازار محلی Area Market Specialist
جوانب Aspect
خط مونتاژ Assembly line
عمده فروشان کشاورزی Assemblers
سیستم خط تولید Assembly line system
برگ مونتاژ Assembly sheet
مرکز ارزیابی Assessment center
دارایی Asset
گردش دارایی ها Asset Turnover
طبقه بندی Assorting
فرضیه Assumption
زمینه Atmospherics
زمان حضور Attendance time
نظرسنجی Attitude survey
جذب علایق Attitude Tracking
نگرش ها Attitudes
وکیل Attorney
نظریه اسناد Attribution theory
مزایده Auction
مخاطب Audience
نوع مخاطبین Audience Quality
رهبری تفویض اختیار Authoritative leadership
اختیار Authority
خودکار کردن Automate
ماشینی کردن Automation
تصمیم گیری مستقل Autonomic Decision
استقلال Autonomy
هزینه متوسط Average Cost Pricing
میانگین هزینه ثابت Average Fixed Cost
درآمد متوسط Average Revenue
متوسط هزینه کل Average Total Cost
هزینه متغیر متوسط Average Variable Cost
اجتناب Avoidance